دانشگاه جامع علمی و کاربردی اولین وتنها دانشگاه نسل سوم در نظام آموزشی مهارتی کشور است که هدف آن تدوین دوره ها ورشته هایی است که نیاز روز بازار کسب و کار را پوشش   می دهد زیرا تقاضای محوری شاخصه اصلی این دانشگاه است که براساس تقاضای دستگاه های اداری در بخش خصوصی یا دولتی مبنی برارائه خدمات آموزشی های عالی مهارتی است .به همین منظور دانشگاه جامع  علمی- کاربردی  به عنوان یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است که باهدف ارتقاء و انتقال دانش ،کار و فناوری در سال 1373 تاسیس گردیدو در حال حاضر بر اساس آئین نامه آموزش و مهارت و فناوری مصوب1390،سنجش و پذیرش دانشجویان را در مقاطع آموزش عالی مهارت و فناوری مطابق با مصوبات شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی انجام می دهد.

بسمه تعالی

موضوع : گزارش انتخابات انجمن علمی –حقوقی مرکز علمی –کاربردی دادگستری کل استان مرکزی

انجمن  علمی –حقوقی مرکز جهت تشکیل از مورخه 21/09/96 با اعلام فراخوان  و اطلاع رسانی در برد فرهنگی و همچنین ثبت نام توسط انجمن علمی آغاز گردید و ضمن کاندیدای  تعدادی از دانشجویان مرکز در مورخه 28/09/ 96 و جهت تأیید صلاحیت تا تاریخ 04/10/96  به واحد فرهنگی اعلام نمودند .

انتخابات با حضور 87 نفر از دانشجویان مرکز برگزار گردید به ترتیب افراد ذیل جهت شورای مدیریت انجمن علمی –حقوقی مرکز انتخاب گردیدند.

1-مینا میرخورداری 56 رأی

2- معصومه نعیمی 53 رأی

3- مریم لعلی  33 رأی

4- مهدیه عزیزی 27 رأی

5- معصومه پیربداغی 11رأی

6- محبوبه اسدی 8 رأی عضو علی البدل

7- مصطفی مشایخ نیا 8 رأی عضو علی البدل

اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه تشکیل کلاس ها

اخبار پژوهشی دانشگاه