• همایش تحولات آیین دادرسی کیفری مصوب 1392همایش تحولات آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
  • همایش جایگاه داوری در نظام حقوقی ایرانهمایش جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران
  • جشن فارغ التحصیلی دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیهجشن فارغ التحصیلی دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیه
  • نشست بررسی راهکارهای حقوقی و فقهی پیگیری فاجعه منانشست بررسی راهکارهای حقوقی و فقهی پیگیری فاجعه منا
  • مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیهمرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیه
  • بازدید دکتر ولی خانیبازدید دکتر ولی خانی
  • جلسه اساتید مرکز علمی کاربردی قوه قضائیه با دکتر ولی خانیجلسه اساتید مرکز علمی کاربردی قوه قضائیه با دکتر ولی خانی
  • کسب عنوان نایب قهرمانی تیم فوتسال دانشجویان مرکز علمی کاربردی دادگستری کل استان مرکزیکسب عنوان نایب قهرمانی تیم فوتسال دانشجویان مرکز علمی کاربردی دادگستری کل استان مرکزی
  • محفل انس با قرآن کریم - رمضان 96محفل انس با قرآن کریم - رمضان 96
دانشگاه جامع علمی و کاربردی اولین وتنها دانشگاه نسل سوم در نظام آموزشی مهارتی کشور است که هدف آن تدوین دوره ها ورشته هایی است که نیاز روز بازار کسب و کار را پوشش   می دهد زیرا تقاضای محوری شاخصه اصلی این دانشگاه است که براساس تقاضای دستگاه های اداری در بخش خصوصی یا دولتی مبنی برارائه خدمات آموزشی های عالی مهارتی است .به همین منظور دانشگاه جامع  علمی- کاربردی  به عنوان یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است که باهدف ارتقاء و انتقال دانش ،کار و فناوری در سال 1373 تاسیس گردیدو در حال حاضر بر اساس آئین نامه آموزش و مهارت و فناوری مصوب1390،سنجش و پذیرش دانشجویان را در مقاطع آموزش عالی مهارت و فناوری مطابق با مصوبات شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی انجام می دهد.

سایت جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی قوه قضائیه راه اندازی گردید

اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه تشکیل کلاس ها

اخبار پژوهشی دانشگاه