دانشگاه جامع علمی و کاربردی اولین وتنها دانشگاه نسل سوم در نظام آموزشی مهارتی کشور است که هدف آن تدوین دوره ها ورشته هایی است که نیاز روز بازار کسب و کار را پوشش   می دهد زیرا تقاضای محوری شاخصه اصلی این دانشگاه است که براساس تقاضای دستگاه های اداری در بخش خصوصی یا دولتی مبنی برارائه خدمات آموزشی های عالی مهارتی است .به همین منظور دانشگاه جامع  علمی- کاربردی  به عنوان یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است که باهدف ارتقاء و انتقال دانش ،کار و فناوری در سال 1373 تاسیس گردیدو در حال حاضر بر اساس آئین نامه آموزش و مهارت و فناوری مصوب1390،سنجش و پذیرش دانشجویان را در مقاطع آموزش عالی مهارت و فناوری مطابق با مصوبات شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی انجام می دهد.

 v   نامنویسی

دانشجوموظف است در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام میشود، برای نامنویسی و انتخاب واحد به مرکز آموزشیشخصاًمراجعه نماید. عدممراجعه برای نامنویسی، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد

 

v   سال تحصیلی

 

 هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت لزوم یك دوره تابستانی است. هرنیمسال تحصیلی شامل 16هفتهو هر دوره تابستانی شامل 6 هفتهآموزش است

 

v   تعداد واحدها در هرنیمسال تحصیلی

 

هردانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل12 وحداکثر 20 واحددرسی را انتخاب نماید

درآخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل12 واحدمعاف است

 اگرمیانگین نمرات دانشجویی در یك نیمسال حداقل17 باشد،در اینصورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیمسالتحصیلیبعد میتواند حداکثر تا24 واحددرسی اخذ نماید

 

v   حذف و اضافه

 دانشجومیتواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی، حداکثر دو درسدیگرانتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز (باتوجهبهبند3) ننماید.

 .

 

v   حضور در جلسات درس و امتحانات

 

حضوردانشجو در تمام جلسات درس دورههای حضوری الزامی است

اگردانشجو در درسی بیش از16 / 3 جلساتو یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت داشته باشد، چنانچهغیبتدانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیصموجه،آن درس حذف میشود در این صورت رعایت حدنصاب12 واحددر طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولینیمسالمذکور به عنوان یك نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب میشود.

 

 

v   حداقلنمرهقبولی

حداقلنمره قبولی در هر درس10 است

 

 

v   مشروطی

 چنانچهمیانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از12 باشد،دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی میشود ودر نیمسال بعدی حداکثر میتواند تا 14 واحددرسی انتخاب کند

 

v   مرخصیتحصیلی

دانشجومیتواند در هریك از دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای1 نیمسالاز مرخصی تحصیلی استفادهنماید

مدتمرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب میشود

 

 

v   انصرافازتحصیل

ثبت نامنکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب میشود

درصورتیکه تاریخ انصراف از تحصیل دانشجویان بعد از مهلت حذف و اضافه باشد، شهریه پرداختی(شهریهثابت و شهریهمتغیر) قابلبازگشت نمیباشد ولی چنانچه تاریخ انصراف قبل از مهلت مذکور باشد، فقط شهریه متغیر قابل بازپرداخت میباشد (شهریهثابت و حق نظارت غیرقابل برگشت است)

 

 

v   حذفپزشکی

 چنانچهدانشجویی به دلیل بیماری قادر به حضور در جلسات امتحان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس یا ترم را داشتهباشدمیبایست حداکثر ظرف مدت48 ساعتگواهی و مدارک پزشکی را برای تایید پزشك معتمد موسسه و مراکز آموزشیعلمیکاربردی ارائه نمایند. لازمبه ذکر است درصورت حضور دانشجو در جلسه امتحان حذف پزشکی درس امکانپذیر نمی باشد .

 

 

 

v   معادلسازیدروس

 دروسعمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ التحصیل سابق دانشگاههای دولتی،آموزشکدههای فنی و حرفهای و علمی کاربردی)ترمیو پودمانی( درصورت پذیرش در دانشگاه، به نحوی معادلسازی میگرددکه دانشجویان در دوره جدید حداقل 25 واحددرسی ثبتنام نموده و بگذرانند .

تنهادروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ التحصیل سابق دانشگاههای آزاد، پیام نور و غیرانتفاعیدرصورت پذیرش در دانشگاه، معادلسازی میگردد.

نمرهدروس معادلسازی میبایست حداقل12 باشد

 

v   حداکثر مدت مجاز تحصیل

 حداکثرمدت مجاز تحصیل در دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته2 سالاست

 

 

 

 

اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه تشکیل کلاس ها

اخبار پژوهشی دانشگاه