دانشگاه جامع علمی و کاربردی اولین وتنها دانشگاه نسل سوم در نظام آموزشی مهارتی کشور است که هدف آن تدوین دوره ها ورشته هایی است که نیاز روز بازار کسب و کار را پوشش   می دهد زیرا تقاضای محوری شاخصه اصلی این دانشگاه است که براساس تقاضای دستگاه های اداری در بخش خصوصی یا دولتی مبنی برارائه خدمات آموزشی های عالی مهارتی است .به همین منظور دانشگاه جامع  علمی- کاربردی  به عنوان یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است که باهدف ارتقاء و انتقال دانش ،کار و فناوری در سال 1373 تاسیس گردیدو در حال حاضر بر اساس آئین نامه آموزش و مهارت و فناوری مصوب1390،سنجش و پذیرش دانشجویان را در مقاطع آموزش عالی مهارت و فناوری مطابق با مصوبات شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی انجام می دهد.
برنامه کلاسی روز شنبه   محل برگزاری مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیه استان مرکزی 
ساعت تشکیل کلاس 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
کلاس 101 درس   کارورزی          مقدمه علم حقوق  ح جزای اختصاصی 3      
استاد   درودگر         احسان پور حسینی       
کلاس 102 درس   کاربینی        مدنی 8 مالکیت معنوی املاک پیشرفته   
استاد   علیپور       کمیلی  کمیلی ملک محمدی  
کلاس 103 درس         تنظیم قراردادها   ح جزای اختصاصی 3 ح جزای اختصاصی 3 ح مدنی 7  
استاد         معنوی   حسینی  بیات  کمیلی   
کلاس 202 درس   زبان خارجه  فارسی  ح بین الملل خصوصصی 2 اصول و فنون مذاکره  جرای عمومی 2   
استاد   کریمی  ربیعی  علی پور محمدبیگی آرمان   
کلاس 203 درس         مدیریت کسب و کار ح جزای اختصاصی  انقلاب      
استاد         ایوبی مقدم  جلالی کرمی      
کلاس 301 درس                   قواعد فقه مدنی ح مدنی 5
استاد                   رجب علیان زارعی
کلاس 302 درس                            
استاد                            
سایت درس                            
استاد                            

 

    برنامه کلاسی روز یکشنبه  محل برگزاری مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیه استان مرکزی 
ساعت تشکیل کلاس 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
کلاس 101 درس         اداری 2 ح مدنی 8 آیین دادرسی مدنی 3 حقوق بیمه  اخلاق اسلامی
استاد         احسان پور علی پور خدابخشی محمدی عزیزآبادی
کلاس 102 درس   روانشناسی کار     ح مدنی 6   آیین دادرسی مدنی 2 آیین دادرسی مدنی3  
استاد   مرادی     کمیلی    قهاری  نجیبی  
کلاس 103 درس   کارورزی 2   متون حقوقی  حقوق کار  بایگانی اسناد  ح جزای اختصاصی 3  
استاد   شاکرمی   محمدی محمدی ایوبی مقدم  بیات   
کلاس 202 درس       ح مدنی 7 ادله اثبات  اخلاق  حرفه ای  اصول وفنون  مذاکره
استاد     صلاحی سعید محمدی  جلالی  رضا فراهانی
کلاس 203 درس         اندیشه 1     جزای اختصاصی 1 دانش خانواده   
استاد         حسنی      حسینی  عزیز آبادی 
کلاس 301 درس         نگارش قضایی     مدنی 6 ح اختصاصی 1  
استاد       علوی      صلاحی پاک بین 
کلاس 302 درس                     بیمه  ادله اثبات   
استاد                     محمدی اسلامی خو
سایت درس               خدمات  کاربرد فناوری      
استاد               حمیدی نسب  حمیدی نسب      

 

برنامه کلاسی روز دوشنبه   محل برگزاری مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیه استان مرکزی 
ساعت تشکیل کلاس 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
کلاس 101 درس   دانش خانواده    مالکیت معنوی    اسناد رسمی با حق استرداد حقوق ثبت  اسناد 2 اخلاق اسلامی   
استاد   صالحی  کمیلی  طالب بیگی  شاکرمی جلالی 
کلاس 102 درس   کارورزی 2 زبان      اسناد رسمی با حق استرداد   اصول و فنون     
استاد   ملک محمدی نیکخواه      شاکرمی   میرداودی    
کلاس 103 درس   کارآفرینی          تجارت 3 احرای مفاد اسناد رسمی  اصول و فنون مذاکره   
استاد   مهدیخانی     معنوی طالب بیگی  محمدبیگی
کلاس 202 درس     تفسیر موضوعی     اجرای احکام مدنی  جزای اختصاصی 2 مدیریت کسب و کار     
استاد     والاپور     فراهانی حسینی  رضا فراهانی    
کلاس 203 درس       تحلیل هزینه  مدیریت    ح ج اختصاصی 1        
استاد       مهدیخانی ایوبی مقدم    معصومی       
کلاس 301 درس         اصول و فنون      تحلیل و هزینه  آیین دادرسی مدنی کارآفرینی
استاد         چوبندیان     مهدیخانی یاسرحسینی گلپایگانی
کلاس 302 درس           مدنی 2 آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی مدنی 1 آیین دادرسی کیفری   
استاد           علوی رجب علیان حسین فراهانی حمزه لو
سایت درس                   نحوه تنظیم قراردادها تنظیم اسناد رسمی   
استاد                   معنوی طالب بیگی 

 

برنامه کلاسی روزسه شنبه    محل برگزاری مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیه استان مرکزی 
ساعت تشکیل کلاس 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
کلاس 101 درس     بایسته های حقوق اختصاصی  مدنی 4 مدنی 8 کلیات عقود معین    
استاد     گیوه چیان  جیریایی صلاحی  صلاحی  
کلاس 102 درس     مدنی 4 کلیات عقود معین  بایسته های جزا  حقوق ثبت اسناد  آیین دادرسی مدنی 3  
استاد   جیریایی صلاحی  زمان احمدی  اخوان  اسلامی خو
کلاس 103 درس   حقوق جزای عمومی     متون حقوقی  ادله اثبات  تجارت 4  
استاد   گیوه چیان  رضوان محمدی سعید محمدی جیریایی
کلاس 202 درس   تفسیر  تجارت 1 تجارت 1 مقدمه علم حقوق حقوق اداری  روانشناسی کار جزای عمومی 3  
استاد   حیدری  علوی علوی قاسمی قاسمی  کرمی سعید محمدی
کلاس 203 درس     مدنی 1   تجارت 2 اداری 2 اصول فقه  اسناد رسمی با حق استرداد  
استاد     جیریایی رادپور احسان پور یگانه فرد اخوان
کلاس 301 درس       حقوق مدنی 1 تجارت 2 مدنی 2 اداری 1  
استاد   علوی  علوی  رادپور فرجی 
کلاس 302 درس       حقوق مدنی 3 آیین دادرسی کیفری     
استاد   علی پور اسلامی خو  
سایت درس         دفاتر خدمات  کاربرد فناوری     
استاد     رادپور قلعه نویی

 

برنامه کلاسی روزچهارشنبه  محل برگزاری مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیه استان مرکزی 
ساعت تشکیل کلاس 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
کلاس 101 درس           قواعد فقه مدنی  حقوق اساسی 2 آیین دادرسی کیفری       
استاد           جوکار مهدی فراهانی  مهدی فراهانی     
کلاس 102 درس   اخلاق  اخلاق    جزای اختصاصی 3     اجرای احکام کیفری     
استاد   نظامی  نظامی  نائل      آرمان    
کلاس 103 درس         ادله اثبات    بین الملل عمومی 1 متون فقه 2 آیین دادرسی کیفری 2  
استاد         نائل    حسینی  رجبعلیان درودگر  
کلاس 202 درس     کاربینی            متون فقه 1 جزای عمومی 2  
استاد     نائل            فروتن  میثم حیدری   
کلاس 203 درس     اندیشه 1       متون حقوقی  آیین نگارش  آیین دادرسی مدنی  
استاد     حسنی        ضامنی  نومرادی  رجب علیان   
کلاس 301 درس     فارسی  جزار عمومی  اصول فقه 1 اساسی 1 فارسی   
استاد     عیسی وند زمان احمدی  جوکار میرنظامی  نومرادی 
کلاس 302 درس                   متون فقه 3      
استاد                   جوکار      
سایت درس           خدمات الکترونیک         نرم افزار های قضایی  
استاد           باقریان          محمدبیگی   

 

برنامه کلاسی روزپنج شنبه   محل برگزاری مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیه استان مرکزی 
ساعت تشکیل کلاس 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
کلاس 101 درس   اوراق قضایی مسئولیت مدنی  حقوق املاک  مدنی 3 اخلاق حرفه ای  متون فقه 3    
استاد سرشوق سرشوق  ضامنی  علی پور رنجبر رنجبر    
کلاس 102 درس     زبان  تجارت 4 انقلاب  بین الملل عمومی 1      
استاد   دهقان  ضامنی  یاری  حق دوست       
کلاس 103 درس     تفسیر    انقلاب  تجارت 4 اجرای احکام       
استاد   یار محمدی    یاری  ضامنی  فراهانی      
کلاس 202 درس       تاریخ  مدنی 6 تجارت 3 اداری 2    
استاد       انصاری سهراب پور غیاثی میر نظامی     
کلاس 203 درس     تاریخ  تجارت 3 بین الملل عمومی  بین الملل عمومی     
استاد   جابری غیاثی  حسینی  حسینی     
کلاس 301 درس               بین الملل عمومی 2   مدنی 7  
استاد               حق دوست    سهراب پور  
کلاس 302 درس   کارورزی        زبان عمومی آیین دادرسی مدنی 2 بین الملل عمومی 1  
استاد   علی پور       دهقان  ضامنی حق دوست 
سایت درس               کاربرد رایانه           
استاد               محمدبیگی       

 

برنامه کلاسی روزجمعه    محل برگزاری مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیه استان مرکزی 
ساعت تشکیل کلاس 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
کلاس 101 درس   تربیت بدنی  دانش خانواده  جزای عمومی 2 جزای عمومی 3 آیین دادرسی کیفری     
استاد   اخگر صالحی  جلالی جلالی جلالی  
کلاس 102 درس   حقوق بانکی  متون فقه 1 متون فقه 2 اساسی       
استاد   مرادی فروتن فروتن  آبایی      
کلاس 103 درس   اندیشه 2 اجرای احکام  تفسیر  دانش خانواده       
استاد   حسنی  فراهانی  صابری  صابری      
کلاس 202 درس       حقوق بین الملل خصوصی            
استاد       حسینی             
کلاس 203 درس   کاربینی  حقوق مدنی 3            
استاد   حسین فراهانی مرادی            
کلاس 301 درس                            
استاد                            
کلاس 302 درس                            
استاد                            
سایت درس                            
استاد                            

 

اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه تشکیل کلاس ها

اخبار پژوهشی دانشگاه