همایش جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران

جلسه روز چهارشنبه ساعت 17:30 در سالن جلسات دادسرا با حضور رئیس محترم مرکز ، قضات ، و کلا و اساتید مرکز برگزار گردید بعد از تلاوت قرآن و سخنرانی رئیس مرکز ، رئیس کارگروه حقوق خصوصی و فقه و جناب آقای مجدد معاونت پیشگیری از جرم استان ، در خصوص فرهنگ داوری ، آسیب ها و مزایای داوری سخنرانی نمودند و متعاقباً جلسه پرسش و پاسخ با حضور آقایان طیبی ، میر وهابی و ملک محمدی صورت پذیرفت